Bg-Sofia: Parts of Firearms and Ammunition


Home > Bg-Sofia: Parts of Firearms and Ammunition

Country : Bulgaria
Summary : Bg-Sofia: Parts of Firearms and Ammunition
BGT Ref No : 61870017
Tender Notice No : 004185-2022
Competition :ICB
Financier :Self Financed
Purchaser :ДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /ДУССД/ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - МВР
Address : . Telephone: . Fax: . E-mail:
Town : Sofia
NUTS-Code : BG411 - София (столица) / Sofia (stolitsa)
Tender Details :Document Type : Corrigendum/Additional information (Please refer tender document)
Title : BG-Sofia: Parts of firearms and ammunition
Reference Number : 2022/S 002-004185
Contract Type : Supplies
Description : Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР, ул. "Княз Борис I" № 124, Мартин Иванов Кадиев, София1301, . Telephone: +359 29822081. Fax: +359 29813010. E-mail: MivKadiev@mvr.bg
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 26.11.2021, 2021/S 230-607270)
Instead of:IV.3.4) Дата
2021-12-22
VI.3) Допълнителна информация
1. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата кандидат или участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл.157, ал.1, чл.157, ал.2, т.1, т.2 и т.4, чл.101, ал.11 от ЗОП, чл.3, т.8 без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС), чл.69 и §2, ал.1 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), както и на основание чл.107 от ЗОП. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице обстоятелствата по чл.157, ал. 1, чл.157, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8 без да с...
Deadline :31st Jan 2022
Documents :Download


Subscription Plans

BASIC


Tenders Yes
Web Access Yes
Daily Email Alerts Yes
No. of Account 1
Validity, Months 1
Sub. Charges, USD 29

PREMIUM


Tenders Yes
Web Access Yes
Daily Email Alerts Yes
No. of Account 2
Validity, Months 6
Sub. Charges, USD 149

PLATINUM


Tenders Yes
Web Access Yes
Daily Email Alerts Yes
No. of Account 3
Validity, Months 12
Sub. Charges, USD 249